Raspberry Pi Zero v1.3 発売

Raspberry Pi Zero にミニカメラポートが追加された v1.3 が発売されたました。(従来の Pi Zero にはカメラポートは付いていません。)

zero13_001
Raspberry Pi Zero v1.3

ミニカメラポートの端子の形状は他の Raspberry Pi とは異なります。Pi Zero v1.3 にカメラを接続するには、Pi Zero v1.3 用のカメラケーブルが必要になります。

 

Screenshot of www.adafruit.com

 

ミニカメラポートが追加されたことで、ケースについても v1.3 用の物が必要になりそうです。(v1.3用の PIBOW ZERO が発売されています。)

 

zero13_002
Pi Zero V1.2(上) と Pi Zero V1.3(下) 表

 

zero13_003
Pi Zero V1.2(上) と Pi Zero V1.3(下) 裏